Clubreglement 2024

kan ten alle tijde aangepast worden en dan ontvang je hierom een ledenmail.

Clubreglement voor 'Domein aan de Plas' 2024

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van onze club bevorderen. Door het ondertekenen van uw inschrijvingsformulier (lidmaatschap) verklaar je de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw of materiaal van de club gebruiken. Het bestuur en het management zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van ‘Domein aan de Plas’. U kunt bij hen steeds terecht met vragen, bemerkingen, suggesties…

Onze club, ‘Domein aan de Plas’, organiseert diverse activiteiten, inclusief ledenservice, trainingen en sportkampen voor een breed publiek. Wij streven naar een sportieve en gezellige sfeer waarin waarden zoals kameraadschap, respect en veiligheid centraal staan. We hechten waarde aan sportbeleving, eerlijkheid en inzet zonder overdreven prestatiedruk.

In een open en warme sfeer willen we ervoor zorgen dat alle leden zich thuis voelen. Respect voor anderen, ongeacht achtergrond of sportniveau, is van groot belang voor ons.

Watersporten is een uitdagende sport die inzet, doorzettingsvermogen en focus vereist. Het delen van tips om samen beter te worden, draagt bij aan ons doel om vertrouwen te krijgen in onszelf en elkaar.

We zijn een gemeenschap die elkaar ondersteunt en waarderen elkaars fysieke en psychologische integriteit. Empathie speelt een belangrijke rol op onze locatie; we richten ons niet enkel op onszelf, maar ook op anderen. Voor situaties met betrekking tot integriteit is er een aanspreekpunt binnen de club waar leden, medewerkers en deelnemers aan activiteiten terecht kunnen.

Onze club verwelkomt een divers publiek en richt zich zowel op recreatief als competitief watersporten. We omarmen waarden als sportiviteit en fair play en streven naar een omgeving vrij van jaloezie en afgunst.

Respect voor de omgeving, inclusief het terrein rondom de plas, staat hoog in ons vaandel. We moedigen aan om de omgeving schoon te houden en respect te tonen voor natuurlijke elementen. Binnen de club worden alle leden aangemoedigd om een positief voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door het netjes houden van de douches en het opruimen van gebruikte ruimtes.

We geloven in betrokkenheid van alle leden en streven naar een actieve betrokkenheid bij de clubactiviteiten. Bovendien waarderen we degenen die vrijwillig een stap extra zetten, bijvoorbeeld bij opruimacties op het strand of ondersteuning bij evenementen

Algemene regels:

 1. Lidmaatschap:
  • Leden dienen hun lidgeld tijdig te betalen om lid te zijn van de club. Zo niet, staat de verzekering ook niet actief. Dit kan online of ter plaatse vanaf 1 april.
  • Booteigenaars moeten tevens het liggeld voldoen om gebruik te maken van de faciliteiten van de club.
  • Bij niet-betaling van het lid- en liggeld behoudt de club het recht om de boot te verplaatsen en eventueel in het clubaanbod te verwerken of te verkopen.
 2. Fitheid:
  • Alle leden moeten in goede fysieke conditie zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Leden voordelen en kortingen:

 1. Aansluiting bij de watersportfederatie WWSV met verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, inclusief wedstrijdlicentie voor competitieleden.
 2. Lidkaart en keychain.
 3. Gratis gebruik van het wateroppervlak met eigen materiaal tussen zonsopgang en zonsondergang.
 4. Gratis gebruik van warme douches, kleedkamers en sanitair.
 5. Gratis internetgebruik.
 6. Korting op de huur van materiaal.
 7. Korting op lesreeksen, initiaties, privélessen, activiteiten en evenementen georganiseerd door de club.
 8. Korting op sportkampen.
 9. Gratis reddingsdienst tijdens openingsuren (altijd aanmelden vereist).
 10. Mogelijkheid tot het huren van ligplaatsen en lockers.
 11. Korting aan de bar (door vooraf geld op te laden).

Aanvullende voorwaarden voor sportclubs:

 1. Gedragscode en ethiek:
  • Leden worden verwacht zich te gedragen op een manier die de reputatie van de club bevordert.
  • Respect voor andere leden, trainers, bestuursleden en bezoekers is essentieel.
  • Discriminatie, pesten, intimidatie of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd.
  • Daarnaast hebben we binnen onze club een Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld. Thierry is beschikbaar voor alle leden, medewerkers en deelnemers aan activiteiten. Hij staat klaar om vragen te beantwoorden, te luisteren naar zorgen en eventuele integriteitskwesties op te lossen. We benadrukken het belang van vertrouwelijkheid en respect voor privacy in gesprekken met het API. Indien niet aanwezig kun je hem mailen via thierry@aandeplas.be indien dringend kun je ook bij Elien of Caroline terecht.
 2. Veiligheid:
  • Leden dienen zich te houden aan veiligheidsvoorschriften en -instructies tijdens het gebruik van clubfaciliteiten.
  • Het dragen van reddingsvesten of andere noodzakelijke veiligheidsuitrusting kan verplicht zijn tijdens bepaalde activiteiten op het water.
  • Kinderen dienen bij alle activiteiten op en in het water een reddingsvest te dragen, tenzij anders afgesproken. (bv. evolutie surfers: maar die krijgen dan andere veiligheidsvoorschriften mee)
 3. Respect voor materiaal en faciliteiten:
  • Leden zijn verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van clubmateriaal.
  • Beschadiging van eigendommen van de club kan leiden tot financiële aansprakelijkheid.
  • De ledenloods is enkel toegankelijk voor wie er een locker huurt. Het is een ruimte waar je je materiaal ophaalt en opnieuw wegbergt, geen speelzone of omkleedzone.
 4. Deelname aan activiteiten:
  • Leden die deelnemen aan clubactiviteiten moeten geschikte kleding en uitrusting dragen volgens de richtlijnen van de club.
  • We rekenen op gezond verstand van onze leden. Hou ten alle tijden rekening met de meteo en bescherm je goed!
 5. Aansprakelijkheid:
  • De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen of verlies van eigendommen van leden.
 6. Communicatie en informatie:
  • De club zal belangrijke informatie communiceren via vastgestelde kanalen zoals de website, nieuwsbrieven, of andere communicatiemiddelen die de club hanteert.
  • Leden worden geacht deze informatie regelmatig te raadplegen.
 7. Opzegging van lidmaatschap:
  • Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen volgens de vastgestelde procedure van de club. Indien je beschikt over een locker of een ligplaats, meldt dan de stopzetting voor het einde van het seizoen en haal tijdig alles weg.
 8. Handhaving van regels:
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen in geval van overtreding van clubregels, inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.
 9. Ligplaatsen:
  • Als eigenaar van een boot is het jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor jouw vaartuig en de directe omgeving. In geval van noodweer is het essentieel om de juiste handelingen te verrichten, niet alleen om schade aan je eigen boot te minimaliseren maar ook om schade aan derden te voorkomen.
  • Wij adviseren booteigenaren om tijdig preventieve maatregelen te nemen in geval van voorspeld noodweer. Dit kan variëren van het extra vastmaken van de boot tot het tijdig verplaatsen naar een veiligere locatie. Het doel hiervan is om zowel eigen schade als schade aan andere eigendommen te beperken.
  • Het verwaarlozen van ligplaatsen kan resulteren in het niet mogen verlengen van de ligplaats. Wij streven ernaar ruimte te maken voor mensen die bewust en enthousiast omgaan met zeilen en die een positieve energie uitstralen.

Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de club: sport@aandeplas.be of info@aandeplas.be.

Alvast bedankt,

Team Aan de plas